Menu

Obchodné podmienky šípky-obchod.cz

Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Dodávateľ – sídlo spoločnosti:
sipky-obchod.sk ,Roman Šostek,Velflíkova 287/12,
Ostrava 30, IČO:44777248, DIČ: SK3120116208
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2401120248/8330 (Fio banka a.s.)

IBAN:SK1683300000002401120248

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Kontaktná adresa:
sipky-obchod.sk
Velflíkova 1632/11
Ostrava 30
700 30  Ostrava 30
Telefón: +420604243014
E-mail: info@sipky-obchod.cz

2. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sipky-obchod.cz. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Ak je zmluvná strana spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (89/2012 Zb) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Sb.), všetko v znení noviel. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s:

  • Občianskym zákonníkom 89/2012 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb., ktorých právny režim sa použije, ak je kupujúcim:

spotrebiteľ vymedzený § 419 NOZ

"Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná."

  • Občianskym zákonníkom 89/2012 Zb., ktorého právny režim sa použije, ak je kupujúcim:

podnikateľ vymedzený § 420 NOZ
"Kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú

činnosť živnostenský malebo obdobným spôsobom s úmyslom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, je považovaný vzhľadom k tejto činnosti za podnikateľa.

Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. "

 

3. Objednávka tovaru

Katalóg bežne dodávaného tovaru je umiestnený na internetových stránkách www.sipky-obchod.sk. K objednaniu tovaru je nutné vyplniť objednávkový formulár a objednávku odoslať. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a slúži zároveň k rezervovaniu tovaru. U jednotlivých položiek tovaru sa dajú nájsť ich ceny. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú umiestnené na stránke „ Dodacie podmienky“. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena tovaru vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu

4. Zrušenie objednávky

Bez udania dôvodu možno objednávku zrušiť zo strany zákazníka i dodávateľa v dobe pred potvrdením objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Po uzavretí kúpnej zmluvy je možné objednávku zrušiť len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

5. Reklamácie a záručné podmienky

Záručná lehota, ktorá je u spotrebného tovaru 24 mesiacov, začíná trvať prevzatím tovaru. Ak sa vzťahuje na predávané veci, a na ich obale alebo v návode k nim pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba se predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína trvať nová záruka.

Reklamačný list ZDE

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

  • ak ide o odstrániteľnú chybu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak takýto postup nie je možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o neodstrániteľnú chybu brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.Rovnaké práva náležia spotrebiteľovi aj v prípade odstrániteľných chýb vtedy, keď kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu už bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  • ak ide o iné neodstrániteľné chyby a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

O reklamácii nás prosím neodkladne informujte písomne alebo telefonicky, ešte pred odoslaním reklamovaného tovaru. Váš nárok posúdime a individuálne vyriešime. Následne Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby vybavíme bez zbytočného odkladu, najpozdejšie však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že sa jedná o koncového spotrebiteľa a nie o podnikateľský subjekt a pod podmienkou, že tovar bol objednaný iným spôsobom ako osobne. Toto právo môže zákazník realizovať osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady.
Ako odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá tovar, ktorý od podnikateľa dostal, na adresu sipky-obchod.cz, Velflíkova 11/1632, Ostrava 30,700 30, spolu s číslom objednávky a číslom bankového účtu pre vrátenie peňazí, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, a na svoje náklady.
Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať, vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, ak podnikateľ neoznámil spotrebiteľovi informácie podľa ustanovení § 1820 ods. 1 písm. f.
Tovar je nutné poslať doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Nemožno ho poslať na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prijatý a bude vrátený späť zákazníkovi.
Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu sipky-obchod.sk bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, sipky-obchod.sk však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal.
Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Podnikateľ uhradí spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil kupujúceho o povinnosti znášať tieto náklady v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g.
Ak poskytuje predávajúci s tovarom darčeky, je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy poslať spolu s vráteným tovarom aj darčeky. Ak nebudú darčeky vrátené, bude to chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa.
Ak neoznámi kupujúci vadu včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy ZDE

7. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000 Z.z., v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Pri predaji tovaru zhromažďuje  šipky-obchod.sk len kontaktné údaje, konkrétne celé meno, adresu, telefónne čísla a e-mailové adresy, za účelom odoslania tovaru a komunikácie so zákazníkmi. Kupujúci súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité predávajúcim k vyššie uvedenému účelu. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou dopravcov. O zmenu osobných údajov alebo ich vymazanie je možné požiadať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

8. Platobné podmienky

- platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere tovaru
- platba vopred bankovým prevodom č.ú.: 2401120248/8330, VS = číslo objednávky, IBAN: SK1683300000002401120248
- platba dobierkou pri doprave prepravnou službou
- platba GoPay platobnou bránou

 

V Ostravě 27. 2. 2017

Otváracie hodiny

Ponelok     10:00 - 15:00 hod
Utorok 10:00 - 15:00 hod
Streda 10:00 - 15:00 hod

Štvrtok

10:00 - 15:00 hod
Piatok 10:00 - 15:00 hod
Sobota Zatvorené
Nedela Zatvorené

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať